Reklamační řád

Share Button

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy DCOMP s.r.o. (dále jen dodavatel) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamace musí být vždy uplatněna v provozovně dodavatele, kde bylo zboží zakoupeno.

2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů od převzetí zboží informovat písemně prodávajícího (e-mailem, faxem, dopisem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a doklad o dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

** II. Záruční podmínky**

1. Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem vyrobené před 1.1.2003 je 6 měsíců, na produkty vyrobené po 1.1.2003 je záruka 24 měsíců. Na jednotlivé zboží může být záruka prodloužena dle podmínek výrobce či dodavatele. Skutečná délka záruky pro dané zboží je uvedena na faktuře, v záručním listě nebo na dodacím listě. Doba záruky začíná dnem vystavení faktury – daňového dokladu a prodlužuje se případně o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží dostává zákazník protokol o reklamaci, kde je uvedeno nové sériové číslo. Další případné reklamace uplatňuje na základě tohoto protokolu.

2. Pokud nejsou smluvní strany dohodnuty jinak, doručí zákazník reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu naší firmy. Zboží musí být reklamováno v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie faktury-daňového dokladu a přesný popis závady.

3. Reklamační oddělení vyzve po vyřízení reklamace zákazníka k odběru zboží, případně je zašle na jeho náklady zpět odběrateli.

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
– porušením ochranných pečetí a garančních štítků, pokud je výrobek obsahuje
– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, zejména pak mechanickým poškozením, pádem apod.
– pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
– pokud se závada objevuje pouze u software, jehož legální nabytí není zákazník schopen doložit
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí dle ČSN nebo parametrům uvedeným v dokumentaci
– pokud bylo zboží poškozeno přírodními živly
– pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v technické dokumentaci
– pokud bylo zboží poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
– prováděním úprav na zařízení bez předchozího písemného svolení vedoucího servisu dodavatele.
– U tonerů, cartridgí (včetně náhradních inkoustových náplní) a voskových náplní se záruka nevztahuje rovněž na jejich vypotřebování.
– Pokud nám bude zboží zasláno zpět v neporušeném obalu do 30 dnů od převzetí zásilky, lze žádat vrácení peněz v případě, bylo zboží koupeno soukromou osobou. Tento bod se řídí platným Občanským zákoníkem a netýká se soukromých podnikatelů a firem.

5. Soukromý podnikatel či firma může požadovat výměnu reklamovaného zboží za nový kus v případě, že výrobek vykazuje neopravitelnou vadu, nebo byl oprávněně 3× reklamován. Soukromá osoba může v takovém případě žádat výměnu za nový kus nebo vrácení zaplacené částky (bez nákladů na odeslání zásilky).

6. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží zbožím jiným se stejnými parametry, v případě, že toto není možné, bude odběrateli poskytnuto finanční vyrovnání.

III. Specifické podmínky

1. Software se považuje za vadný, pokud nebude fungovat po počáteční inicializaci kvůli chybě nebo nekompletnímu materiálu. Vady se odstraňují ihned, buď vytvořením záložních disket nebo výměnou za novou sadu disket od dodavatele.

2. Rozbalením ochranné fólie produktu se kupující stává majitelem a není již možné produkt vrátit, pouze reklamovat. Při převzetí si proto pečlivě zkontrolujte, zda jde skutečně o produkt, který jste si objednali. Kolébky, či ostatní příslušenství zasílejte vždy kompletní s datovým kabelem, softwarem a manuály.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento „Reklamační řád“ nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.