Všeobecné podmínky o poskytování služeb

Share Button

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti DCOMP s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem úpravy Všeobecných podmínek veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti DCOMP, s.r.o. (dále též jen „Všeobecné podmínky“) je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné komunikační sítě, a to na základě Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále též Smlouva) uzavřené mezi společností DCOMP, s.r.o., se sídlem Jihlava, Buková 3, PSČ 58601, IČ 25586343 jako poskytovatelem (dále též Poskytovatel) na straně jedné a účastníkem na straně druhé. Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. Uzavřením Smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací v souladu s Všeobecnými podmínkami a Účastník se zavazuje hradit poskytovateli úplatu dle platného Ceníku poskytovaných služeb (dále jen Ceník).
 3. Není-li dále stanoveno něco jiného, platí, pro účely této smlouvy, že:

Instalačním poplatkem se rozumí poplatek za instalaci zařízení, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje své služby.

Aktivačním poplatkem se rozumí poplatek za zařízení sloužící k užívání služby a za zprovoznění služby.

Zákaznickou schránkou se rozumí elektronické úložiště spravované poskytovatelem a přístupné účastníkovi prostřednictvím webového rozhraní za použití jedinečného identifikátoru a alfanumerického hesla přidělených poskytovatelem. Doručovací adresou se rozumí poštovní adresa určená rozhodnutím smluvní strany k doručování veškerých písemností souvisejících s touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit řádné přebírání korespondence na doručovací adrese. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemně nebo prostřednictvím webového rozhraní jinou doručovací adresu, je doručovací adresou adresa uvedená ve smlouvě.

Koncovým zařízením se rozumí zařízení, které je nedílnou součástí komunikační sítě provozované poskytovatelem a jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje své služby.

Místem instalace se rozumí bytová jednotka nebo nebytový prostor, v němž se nachází koncové místo. Místo instalace je smluvními stranami sjednáno ve Smlouvě.

Smluvními podmínkami se rozumí Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty, které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

Webovým rozhraním se rozumí softwarová aplikace provozovaná poskytovatelem, která prostřednictvím počítačové sítě Internet umožňuje komunikaci mezi poskytovatelem a účastníkem.

Zákaznickým centrem se rozumí provozovna poskytovatele, v níž poskytovatel poskytuje své služby. Umístění zákaznického centra poskytovatel uvádí na svých webových stránkách.

Zařízením sloužícím k užívání služby se rozumí přídavné technické zařízení, které je určeno k užívání služeb poskytovaných na základě smlouvy (router, set top box apod.)

Zúčtovacím obdobím se rozumí časové období, za které účastník hradí poskytovateli úplatu za poskytované služby. Není-li sjednáno jinak, je zúčtovacím obdobím jeden kalendářní měsíc.

Volba poskytovaných služeb

 1. Poskytované služby vybírá účastník z aktuální a platné nabídky služeb, a to i po dobu trvání smlouvy. Účastník objednává služby elektronicky vyplněním datového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele nebo prostřednictvím Zákaznického centra poskytovatele. Objednávka je závazná.
 2. Rozsah objednaných služeb je možné kdykoli za trvání smluvního vztahu rozšířit dohodou smluvních stran. Není-li účastníky sjednáno jinak, nabude změna smlouvy účinnosti k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody o změně smlouvy. Pro objednání některých služeb a kombinací služeb může být požadováno uzavření nové nebo další smlouvy.
 3. Poskytovatel je oprávněn odepřít uzavření smlouvy nebo odmítnout návrh na změnu smlouvy spočívající v rozšíření poskytovaných služeb, pokud je účastník v prodlení se splněním některého ze svých závazků vůči poskytovateli, a to i tehdy, nejedná-li se o závazek z téže Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odepřít uzavření smlouvy nebo odmítnout návrh na změnu smlouvy spočívající v rozšíření poskytovaných služeb též z technických nebo provozních důvodů.

III.

Poskytování služeb

 1. Poskytovatel poskytuje své služby prostřednictvím koncového zařízení. Toto zařízení je koncovým bodem. Umístění koncového zařízení určuje poskytovatel. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost jakéhokoli propojení, které se nachází za koncovým bodem.
 2. Technická zařízení nacházející se před koncovým bodem (včetně koncového zařízení), jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, jsou ve vlastnictví poskytovatele a tvoří nedílný celek. Účastník není oprávněn do nich jakkoli zasahovat, přemísťovat je ani je jakkoli odstraňovat bez výslovného souhlasu poskytovatele.
 3. Poskytovatel provede instalaci koncového zařízení a zařízení sloužících k užívání služby v místě instalace uvedeném ve smlouvě. Umístění koncového zařízení určuje poskytovatel s ohledem na dostatečné zabezpečení zařízení před poškozením a s ohledem na zajištění vhodných provozních podmínek. Zařízení bude zpravidla umístěno ve vstupní hale či chodbě bytu nebo nebytového prostoru poblíž vstupních dveří. Účastník poskytne přípojné místo elektrorozvodné sítě (zásuvku) 230V/50Hz v bodě umístění koncového zařízení a zajistí napájení tohoto zařízení po celou dobu poskytování služby.
 4. Účastník může při instalaci zařízení požádat o umístění koncového zařízení na jiné místo. Poskytovatel takové žádosti vyhoví, jestliže umístění zařízení na toto místo nebrání důležité důvody, zejména bezpečnostní nebo provozní. Účastník je povinen uhradit poskytovateli zvýšené náklady na instalaci vzniklé umístěním koncového zařízení na místo zvolené účastníkem.
 5. Poskytovatel je oprávněn podmínit umístění koncového zařízení na místo zvolené účastníkem splněním bezpečnostních požadavků za účelem ochrany zařízení před poškozením či zničením. Účastník je povinen tyto požadavky splnit, jinak odpovídá za škody vzniklé na zařízení. Účastník se odpovědnosti za škodu vzniklou na zařízení zprostí, pouze prokáže-li, že by ke škodě na zařízení došlo, i kdyby podmínky poskytovatele splnil.
 6. Poruší-li účastník povinnost uvedenou v předchozím odstavci, je povinen zjednat nápravu ve lhůtě stanovené poskytovatelem. Poskytovatel je dále oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše aktivačního poplatku, a to za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
 7. Účastník je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost pro řádnou instalaci zařízení sloužících k poskytování služby. Účastník je zejména povinen upozornit včas pracovníka provádějícího instalaci na umístění vedení elektrické energie a jiných obdobných zařízení. Neučiní-li tak, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou na zařízeních účastníka při instalaci zařízení sloužících k poskytování služby.
 8. Zahájení poskytování objednaných služeb může poskytovatel podmínit zaplacením aktivačního poplatku ve výši stanovené platným ceníkem. Poskytovatel může poskytnout účastníkovi slevu z aktivačního poplatku ve výši stanovené platným ceníkem v závislosti na době, na kterou bude smlouva uzavřena.
 9. Při zániku smluvního vztahu je účastník povinen na vlastní náklady předat poskytovateli koncové zařízení nepoškozené, plně funkční a včetně veškerého příslušenství na adrese Zákaznického centra poskytovatele. Při manipulaci s koncovým zařízením je účastník povinen postupovat v souladu s pokyny poskytovatele. V případě porušení dle tohoto odstavce vzniká poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty až do výše aktivačního poplatku. Na žádost účastníka provede poskytovatel demontáž koncového zařízení za úplatu, která je stanovena platným ceníkem.

Zařízení sloužící k užívání služby

 1. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, zapůjčí poskytovatel účastníkovi zařízení sloužící k užívání služby po dobu trvání Smlouvy za podmínek stanovených v tomto článku Všeobecných podmínek. Zapůjčení zařízení může poskytovatel podmínit zaplacením vratné zálohy ve výši stanovené platným Ceníkem. Zapůjčení těchto zařízení není součástí poskytované služby.
 2. Zapůjčená zařízení zůstávají ve vlastnictví poskytovatele, účastník proto není oprávněn s nimi jakkoli nakládat, zejména není oprávněn je převést na jiného, zastavit je, či poskytnout je jinému, ať už bezplatně nebo za úplatu.
 3. Účastník odpovídá za škodu vzniklou na zapůjčeném zařízení, ledaže by tato škoda vznikla i jinak.
 4. Účastník je povinen zabezpečit zapůjčené zařízení proti ztrátě a poškození a užívat je tak, aby nedocházelo k poškození či nadměrnému opotřebení zapůjčeného zařízení (zejména poškození povrchu zařízení). Účastník není oprávněn připojovat k zapůjčenému zařízení žádná technická zařízení či přístroje, které nesplňují požadavky stanovené obecně závaznými předpisy České republiky nebo příslušnými technickými normami. Účelem tohoto ujednání je zajistit, aby poskytovatel mohl po vrácení zařízení účastníkem používat toto zařízení ve své další podnikatelské činnosti např. zapůjčením jinému uživateli.
 5. Účastník je povinen seznámit se s návodem k použití zapůjčených zařízení, jakož i další dokumentací, která je k zařízení přiložena, a dodržovat pokyny v tomto návodu obsažené, jinak odpovídá za škodu vzniklou na zapůjčeném zařízení. Účastník je povinen seznámit s těmito pokyny všechny osoby, jimž umožní přístup k zapůjčeným zařízením a manipulaci s nimi. V případě jejich porušení účastníkem nebo jinými osobami, kterým účastník umožnil přístup k zařízením, odpovídá účastník za škodu na zařízeních vzniklou.
 6. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozím odstavci je poskytovatel oprávněn požadovat po smluvní pokuty až do výše aktivačního poplatku.
 7. Případné poruchy na zapůjčeném zařízení je účastník povinen nahlásit poskytovateli neprodleně, nejpozději do jednoho týdne. Poskytovatel dle své úvahy závady na zařízení odstraní nebo účastníkovi zapůjčí zařízení jiné. Účastník v žádném případě není oprávněn do zařízení jakkoli sám zasahovat a nenáleží mu žádná náhrada za náklady vynaložené s případnou opravou zařízení. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která by účastníkovi mohla vzniknout v souvislosti s poruchou zapůjčeného zařízení. Porucha zapůjčeného zařízení není rovněž důvodem pro poskytnutí slevy za poskytované služby, což účastník bere na vědomí.
 8. Účastník nemá nárok na převod vlastnického práva k zapůjčenému zařízení. Smluvní strany se mohou dohodnout na odkupu zapůjčeného zařízení účastníkem.
 9. Účastník je povinen vrátit zapůjčené zařízení do týdne od ukončení Smlouvy bez ohledu na způsob, jakým byla Smlouva ukončena.
 10. Poskytovatel je oprávněn požadovat předčasné vrácení zapůjčeného zařízení, jestliže účastník vypůjčené zařízení neužívá řádně, zejména jestliže je užívá v rozporu se Smlouvou nebo účelem, k němuž zařízení slouží. Účastník je povinen vrátit zapůjčené zařízení též tehdy, došlo-li k takové změně Smlouvy, dle níž účastník nevyužívá nadále službu, k jejímuž užívání je zapůjčené zařízení určeno. Účastník je v těchto případech povinen vrátit zapůjčené zařízení do jednoho týdne od ukončení užívání služby, k jejímuž užívání je zařízení určeno.
 11. Účastník je povinen zapůjčené zařízení vrátit nepoškozené, plně funkční a včetně veškerého příslušenství tak, jak je převzal (zejm. kabely, dálkové ovládání). Účastník zapůjčené zařízení vrátí na adrese Zákaznického centra poskytovatele. Náklady spojené s vrácením zapůjčeného zařízení nese účastník. Riziko poškození či ztráty zařízení při jeho přepravě za účelem vrácení poskytovateli nese účastník. K přechodu rizika na Poskytovatele dochází protokolárním převzetím oprávněným pracovníkem Poskytovatele v sídle poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn odepřít převzetí zapůjčeného zařízení a podpis předávacího protokolu, jestliže účastník zařízení vrací poškozené, nefunkční či neúplné.
 12. Nesplní-li účastník svou povinnost vrátit řádně a včas zapůjčené zařízení, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu až do výše 1.900,- Kč za každé jednotlivé nevrácené zařízení.

Užívání poskytovaných služeb

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat své služby v souladu s obecně závaznými předpisy v rozsahu a kvalitě sjednané ve Smlouvě a navazujících dokumentech.
 2. Účastník se zavazuje užívat poskytované služby výlučně pro své osobní potřeby. Účastník není oprávněn umožnit využívání poskytovaných služeb třetím osobám, vyjma osob, které s účastníkem sdílejí společnou domácnost.
 3. Účastník se dále zavazuje,
  • že poskytované služby bude využívat v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
  • že poskytované služby nezneužije k páchání jakékoli protiprávní činnosti,
  • že nepřipojí nebo neumožní připojení k zařízení třetí osobě,
  • že nebude jakkoli zasahovat do zařízení poskytovatele, – že nebude nijak měnit nastavení koncových zařízení,
  • že nebude připojovat k síti taková zařízení, jejichž povaha nebo účel odporují obecně závazným předpisům a smluvním podmínkám,
  • že nebude šířit jakékoli nástroje ohrožující bezpečnost sítí poskytovatele i třetích osob
 4. Porušení ujednání v článku V. představuje závažné porušení smluvních podmínek a může být důvodem k výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele. Poskytovatel je rovněž oprávněn požadovat v takovém případě zaplacení smluvní pokuty až do výše 15.000,-

Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti dle čl. V odst. 3. V případě porušení povinnosti dle čl. V odst. 2 této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000,- Kč. Právo poskytovatele na náhradu škody zůstává nedotčeno.

Vady poskytované služby a jejich reklamace

 1. Služba je poskytnuta vadně, nemůže-li účastník z důvodu ležících na straně poskytovatele užívat objednané služby ve smlouvou sjednané kvalitě nebo může-li tyto služby užívat jen omezeně. Vadou poskytované služby není vada, jejíž příčina vznikla za koncovým zařízením, nebo přerušením napájení koncového zařízení.
 2. Reklamaci uplatňuje účastník u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co zjistí vadu služby. Veškeré vady a výpadky služby oznamuje účastník poskytovateli prostřednictvím informačního systému nebo způsobem uvedeným v reklamačním řádu.
 3. Poskytovatel účastníka bezodkladně vyrozumí o příčině výpadku či vady, pokud mu tyto příčiny jsou známy, a o lhůtě, během níž je možné vadu odstranit.
 4. Poskytovatel vadu odstraní na své náklady dle své volby s přihlédnutím k povaze poskytované služby buď tak, že obnoví dodávku původní služby nebo po projednání s účastníkem poskytne službu náhradní.
 5. Vady vzniklé přímo u poskytovatele poskytovatel odstraní co nejdříve v souladu se Smlouvou a Všeobecnými podmínkami, vady vzniklé u třetích subjektů poskytovatel ohlásí u těchto subjektů a je-li to možné, zajistí jejich odstranění.
 6. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel vyjma případů, kdy závada vznikla zaviněním účastníka nebo osoby, které účastník umožnil využívání služby nebo přístup k zařízením potřebným k využívání služby.
 7. V případě, kdy účastník mohl využívat objednanou službu jen částečně, anebo jí nebylo možné využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, má právo na přiměřenou slevu z ceny poskytované služby. Sleva přísluší ve výši odpovídající poměrné části úhrady za poskytované služby za období ode dne následujícího po nahlášení závady až do dne odstranění závady.
 8. Nárok na slevu účastník uplatňuje prostřednictvím webového rozhraní nebo písemně na adrese sídla poskytovatele. Nárok je třeba uplatnit ve lhůtě dvou měsíců ode dne odstranění závady, jinak zaniká. Nárok na slevu nevzniká, pokud byla účastníkovi poskytnuta náhradní služba.
 9. Poskytovatel rozhodne o uplatněném nároku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od jejího uplatnění. Uzná-li poskytovatel reklamaci zcela nebo zčásti, vyrozumí účastníka o výši slevy, která mu náleží. Účastník je oprávněn snížit o tuto částku své následující plnění.
 10. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou účastníkovi v důsledku přerušení nebo omezení poskytované služby.
 11. Podrobnosti stanoví Reklamační řád.

VII.

Servisní služby

 1. Poskytovatel na své náklady odstraní vady a poruchy zařízení sloužících k užívání služeb, vyjma těch vad a poruch, za které odpovídá účastník.
 2. Vady na technických zařízeních až po koncové místo odstraní poskytovatel v místě instalace. Účastník je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost, zejména je povinen umožnit mu přístup ke koncovému zařízení a k zapůjčeným zařízením sloužícím k užívání služby.
 3. Vady na zařízeních sloužících k poskytování služby zapůjčených účastníkovi poskytovatelem odstraní poskytovatel v místě svého zákaznického centra zpravidla výměnou zapůjčeného zařízení.
 4. Vady a poruchy, za které dle těchto podmínek odpovídá účastník, odstraní poskytovatel za úplatu ve výši stanovené platným Ceníkem.

VIII.

Úhrada za poskytované služby a její vyúčtování

 1. Účastník se zavazuje zaplatit poskytovateli úhradu za poskytované služby ve výši dle platného Ceníku a způsobem sjednaným ve smlouvě. Platný ceník včetně aktuální nabídky služeb je uveřejněn na webových stránkách poskytovatele.
 2. Stanoví-li Ceník výši úplaty za užívání poskytovaných služeb paušální částkou za zúčtovací období, je účastník povinen uhradit úplatu za užívání poskytovaných služeb vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.
 3. Při zřízení nové služby uhradí účastník úplatu ve výši jedné třicetiny za každý den zbývající do začátku příštího zúčtovacího období ode dne následujícího po dni zprovoznění (instalace) služby a úplatu ve výši ceny služby za následující zúčtovací období nejpozději v den zprovoznění (instalace) služby.
 4. Účastník je povinen dodržet identifikační údaje svých plateb, aby je bylo možno strojově zpracovat, zejména dbá na správnost variabilního symbolu. Za dohledání nesprávně označené platby může poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty 90,- Kč za každou jednu nesprávně označenou platbu. Smluvní strany se dohodly, že platby účastníka svou výši přesahující výši plateb, k jejichž úhradě je účastník povinen, budou ponechány na účtu poskytovatele jako záloha na budoucí služby, pokud rozdíl nepřesahuje částku odpovídající výši pravidelné měsíční úhrady poskytovatele.
 5. Vyúčtování úhrady za poskytnuté služby poskytovatel účastníkovi zašle do Zákaznické schránky účastníka. Vyúčtování bude účastníkovi zasláno vždy nejpozději do deseti dnů od skončení zúčtovacího období.

Reklamace vyúčtování

 1. Námitky směřující proti vyúčtování za poskytnuté služby účastník uplatňuje přímo u poskytovatele. Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do dvou měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek. O opaku je oprávněn rozhodnout Český telekomunikační úřad.
 2. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
 3. V případě, že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch účastníka, je poskytovatel povinen vrátit účastníkovi rozdíl ceny na účet účastníka uvedený ve Smlouvě nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

Opožděné placení účtů

 1. Nezaplatí-li účastník ve lhůtě splatnosti úplatu za poskytované služby, poskytovatel účastníka na tuto skutečnost upozorní a stanoví mu náhradní lhůtu plnění. Po marném uplynutí náhradní lhůty je poskytovatel oprávněn omezit účastníkovi přístup k objednaným službám nebo poskytování služeb dočasně přerušit. Povinnost účastníka hradit úplatu za poskytované služby zůstává nedotčena.
 2. V případě prodlení účastníka se zaplacením vyúčtované ceny je účastník povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 3. Přesáhne-li doba prodlení účastníka se zaplacením úhrady za poskytnuté služby 1 měsíc, je poskytovatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty dle odst. 2 též smluvní pokutu za hrubé porušení smlouvy až do výše aktivačního poplatku.

Omezení provozu sítě

 1. Poskytovatel zajišťuje dostupnost poskytovaných služeb v rozsahu stanoveném smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických či provozních důvodů omezit či dočasně přerušit poskytování objednaných služeb. Poskytovatel je oprávněn přerušit či omezit poskytování služeb, jestliže hrozí nebezpečí přetížení sítě. Lze-li to po poskytovali spravedlivě požadovat, upozorní poskytovatel účastníka na plánované výpadky poskytované služby zveřejněním informace na vývěsní desce webového rozhraní.
 3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která účastníkovi vznikla v souvislosti s přerušením či omezením rozsahu poskytovaných služeb.

XII.

Omezení a přerušení poskytování služeb

 1. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb nebo omezit účastníkovi přístup k těmto službám, dozví-li se, že účastník objednané služby užívá v rozporu se smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy a účastník v tomto jednání pokračuje i po předcházejícím upozornění.
 2. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb či omezit přístup účastníka k těmto službám, je-li účastník v prodlení se zaplacením úhrady za poskytované služby.
 3. Přerušení poskytování z těchto důvodů nezbavuje účastníka povinnosti platit úhradu za poskytované služby v plné výši.
 4. Poskytovatel poskytování služby na žádost účastníka služby obnoví, jestliže důvod přerušení či omezení poskytování služby pomine. Obnovené poskytování služby může být podrobeno zaplacení manipulačního poplatku. Jeho výši stanoví Ceník – viz reaktivace služby.

XIII.

Změna smluvních podmínek

 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit smluvní podmínky. Záměr změnit smluvní podmínky a veškeré informace s touto změnou související poskytovatel zveřejňuje předem prostřednictvím webového rozhraní a prostřednictvím Zákaznických schránek
 2. Považuje-li účastník změnu obchodních podmínek za podstatnou, sdělí tuto skutečnost poskytovateli ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy mu byl záměr změny smluvních podmínek oznámen.
 3. Odmítne-li účastník akceptovat podstatnou změnu smluvních podmínek, která zhoršuje jeho postavení, a poskytovatel na této změně trvá, je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění záměru poskytovatele změnit smluvní podmínky na vývěsce přístupné prostřednictvím webového rozhraní.

XIV.

Trvání smluvního vztahu a jeho zánik

 1. Není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to tak, že smluvní vztah zaniká uplynutím posledního celého kalendářního měsíce, dle délky smluvního vztahu, na kterou byla smlouva uzavřena. Přesná délka smluvního vztahu (počet měsíců) je specifikována ve smlouvě. Smluvní vztah zaniká vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 2. Při ukončení smlouvy podle bodu II. 2. v případě, že je místo smlouvy původní uzavřena smlouva nová se stejným nebo vyšším celkovým plněním, nehradí účastník žádné poplatky.
 3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nesdělí-li ani jedna ze smluvních stran, že nemá zájem na dalším trvání smlouvy nejpozději šest týdnů před ukončením účinnosti smlouvy, platí, že se smlouva prodlužuje na dobu neurčitou. Při prodloužení smluvního vztahu je smluvní vztah podřízen Ceníku platnému ke dni prodloužení smlouvy.
 4. Smlouvu je možné předčasně ukončit dohodou obou smluvních stran, jednostranné ukončení smluvního vztahu je možné pouze z důvodů stanovených smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.
 5. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět:
  1. jestliže pozbude oprávnění poskytovat objednané služby,
  2. jestliže bude s účastníkem zahájeno insolvenční řízení,
  3. jestliže je účastník v prodlení se zaplacením ceny za poskytnuté služby i poté, co jej poskytovatel na tuto skutečnost upozornil a stanovil dodatečnou lhůtu k zaplacení,
  4. jestliže účastník užívá poskytované služby v rozporu se Smlouvou či je zneužívá k páchání protiprávní činnosti,
 6. Účastník je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to i tehdy, byla-li uzavřena na dobu určitou.
 7. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně na její doručovací adresu v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami.
 8. Smluvní strany sjednávají, že výpovědní doba činí tři měsíce a běží od posledního dne v měsíci, v němž byla výpověď doručena.
 9. Vypoví-li účastník smlouvu před uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena, je povinen zaplatit poskytovateli částku odpovídající rozdílu mezi výší slevy z aktivačního poplatku, která byla účastníkovi při uzavření smlouvy poskytnuta a výší slevy odpovídající době, po kterou účastník objednanou službu skutečně užíval a uhradit poskytovateli jednu pětinu součtu měsíčního plnění účastníka za období ode dne ukončení výpovědní doby do uplynutí doby, na kterou byla smlouva původně uzavřena vypočtené dle ceníku platného ke dni uzavření smlouvy. Účastník je dále povinen vrátit řádně veškerá poskytnutá zařízení
 10. V případě prodlení účastníka se splněním některé z povinností dle předešlého odstavce je účastník povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výší 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 11. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže účastník poskytovateli při uzavírání Smlouvy, příp. při jednání o její změně, sdělí nepravdivé skutečnosti, podstatné skutečnosti zamlčí nebo se pokusí poskytovatele uvést v omyl.
 12. Účastník je oprávněn navrhnout poskytovateli uzavření dohody o předčasném ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen návrh účastníka přijmout nebo může podmínit přijetí návrhu zaplacením odstupného.
 13. V případě úmrtí účastníka zaniká smluvní vztah dnem smrti účastníka.

Komunikace smluvních stran

 1. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat přednostně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Obecná sdělení vztahující se k činnosti poskytovatele, ke službám poskytovaných poskytovatelem k plánovaným výpadků a odstávkám zveřejňuje poskytovatel na elektronické vývěsní desce přístupné prostřednictvím webového rozhraní. Účastník se zavazuje vývěsní desku pravidelně sledovat.
 3. Sdělení týkající se pouze účastníka doručuje poskytovatel elektronicky do Zákaznické schránky účastníka. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy se účastník přihlásí do Zákaznické schránky, nejpozději však desátým dnem od jejího uložení v datové schránce účastníka.
 4. Účastník je povinen dodržovat pravidla pro přístup ke své Zákaznické schránce obsažená ve Všeobecných podmínkách, příp.

stanovená poskytovatelem ve zvláštním dokumentu. Účastník je zejména povinen pravidelně sledovat obsah své Zákaznické schránky.

 1. Účastník je povinen chránit svá přístupová práva před zneužitím. Účastník zejména není oprávněn sdělit komukoli své identifikační číslo a přístupové heslo.
 2. Účastník souhlasí s tím, že do jeho Zákaznické schránky budou zasílána obchodní sdělení poskytovatele.
 3. Účastník komunikuje s poskytovatelem přednostně pomocí formuláře přístupného prostřednictvím webového rozhraní, případně písemně.
 4. Zásilky zasílané běžnou poštou smluvní strany zasílají na doručovací adresu. Za tímto účelem se obě smluvní strany zavazují neprodleně, nejpozději však do týdne, informovat druhou smluvní stranu o změně doručovací adresy. Zásilka se považuje za doručenou i tehdy, jestliže si ji smluvní strana na doručovací adrese nepřevezme, a to patnáctým dnem od jejího odeslání.
 5. Je-li stejná písemnost doručována zároveň několika způsoby (např. do Zákaznické schránky a obyčejnou poštou) nastávají účinky doručení, jakmile byla zásilka doručena v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami alespoň jedním způsobem.

XVII.

Ochrana osobních údajů

 1. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel při své činnosti shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje účastníka. Osobní údaje poskytovatel zpracovává za přesně stanoveným účelem. O účelu zpracování osobních údajů účastníků a způsobu zpracování osobních údajů poskytovatel informuje účastníka předem prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Osobními údaji účastníka se pro účely této smlouvy a navazujících dokumentů rozumí tyto údaje:
  1. údaje vztahující se k účastníkovi, které o sobě sám účastník poskytl při uzavírání smlouvy (zejména jméno, příjmení, bydliště, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo),
  2. údaje vztahující se k poskytované službě (zejména údaje o objednaných službách a o plnění povinností účastníka)
  3. lokalizační údaje určující zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele.
 3. Pokud se některý z osobních údajů vyplněných ve Smlouvě změní, je nutné tuto změnu neprodleně oznámit prostřednictvím webového rozhraní (autorizovaný požadavek), našemu Zákaznickému centru (564 404 365, info@dcomp.cz), popřípadě písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti, nejpozději však do 30 dnů od změny. To se týká rovněž adresy, která byla klientem uvedena jako korespondenční.
 4. S osobními údaji poskytovatel nakládá v souladu s touto smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
 5. Účastník výslovně souhlasí se zpřístupněním svého jména, příjmení a adresy v účastnickém seznamu vedeném poskytovatelem.
 6. Účastník souhlasí s tím, aby poskytovatel k osobním údajům shromážděným za účelem nabízení služeb účastníkovi (jméno, příjmení a adresa) přiřadil další osobní údaje účastníka, které získá při poskytování služeb účastníkovi.
 7. Účastník souhlasí s tím, aby jej poskytovatel formou obchodních sdělení doručovaných do jeho emailové schránky označené ve smlouvě informoval o nabízených službách.
 8. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel může pořizovat zvukový záznam telefonických rozhovorů.
 9. Účastník si je vědom skutečnosti, že v případě jeho prodlení se zaplacením úhrady za poskytnuté služby delší než 2 měsíce, je veden v interním seznamu dlužníků a jeho osobní údaje mohou být poskytnuty příslušnému registru dlužníků, zejména pak ČTÚ.

XVIII.

Řešení sporů

 1. Spory mezi poskytovatelem a účastníkem vyplývající ze Smlouvy řeší v rozsahu své zákonem vymezené působnosti Český telekomunikační úřad v řízení vedeném podle ust. § 129 zákona o elektronických komunikacích na návrh kterékoli ze smluvních stran.
 2. Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, jejichž řešení zákon nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, bude řešit Okresní soud v Jihlavě.