Vzorová smlouva

Share Button

ke stažení zde v PDF

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

0000

Uzavřená dne XX.XX.XXX mezi

DCOMP, spol. s r.o., Buková 3, 586 01 Jihlava, IČO:25586343, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 11863

(dále jen POSKYTOVATEL) a:

Název / Příjmení, jméno:

Adresa:

Tel: / e-mail:

dále jen ÚČASTNÍK

  1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout účastníkovi telekomunikační službu Připojení k internetu (dále jen Služba) a závazek Účastníka řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytované služby:
  2. Součástí této Smlouvy jsou 2 následující přílohy:

– „Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“ (dále jen Podmínky) – „Rozhraní datových služeb“

Oba dokumenty jsou zveřejněny na stránkách www.dcompnet.eu

  1. Tato Smlouva nahrazuje případnou dřívější smlouvu o připojení k internetu mezi Poskytovatelem a Účastníkem, která tím pozbývá platnost.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální délkou trvání XX měsíců. Smlouva pak muže být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu výpovědi.

Při ukončení Smlouvy je Účastník povinen vrátit Poskytovateli nepoškozená zařízení zapůjčená mu

Poskytovatelem za účelem poskytování Služby (dále jen Přijímací zařízení). Účastník se zavazuje, že zapůjčené přijímací zařízení zajistí proti zcizení a poškození. Na přijímací zařízení může být vyžadována vratná záloha.

  1. Účastník prohlašuje, že:
  • se seznámil s obsahem Podmínek, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se Podmínky aktuálně platné dodržovat a bere na vědomí, že mohou být měněny Poskytovatelem v souladu s právními předpisy postupem v těchto Podmínkách uvedeným
  • uděluje Poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v souladu s Podmínkami.
  1. Při komunikaci s poskytovatelem je účastník povinen uvádět klientské číslo: XXX a heslo: XXX

V Jihlavě XX.XX.XXX

……………………………………… ………………………………………
Účastník Poskytovatel