Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom vás ujistili, že z osobních údajů, které získáváme, shromažďujeme jen ty, které skutečně potřebujeme k zajištění bezproblémového využívání našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, současně je ale nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb. Shromažďování osobních údajů je pro nás také povinností vyplývající z platné legislativy.
Naší povinností je řídit se zejména:
zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
Jaké údaje o vaší osobě získáváme?
S ohledem na typ služby, který využíváte, můžeme shromažďovat tyto osobní údaje:
a) Osobní a identifikační údaje 
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Adresa bydliště, doručovací adresa, adresa odběrného místa/místa připojení 
Název obchodní firmy, adresa sídla a místa podnikání, IČ, DIČ 
Telefonní čísla a e-mailové adresy 
Číslo bankovního účtu a spojové číslo 
Informace o platební morálce
Předmětem ochrany jsou podle zákona pouze osobní údaje fyzických osob. 
b) Provozní a lokalizační údaje
Adresa datového připojení (IP adresa) 
Objem přenesených dat 
Telefonní číslo volaného 
Telefonní číslo volajícího 
Doba trvání hovoru
Zejména pro potřeby zajištění přenosu dat informačními sítěmi a provádění souvisejících úkonů, včetně vyúčtování služeb. Lokalizační údaje vznikají při využívání služeb a jsou zpracované v síti elektronických komunikací. Určují zeměpisnou polohu mobilních zařízení (číslo, název atd.).
Jaký je účel zpracování osobních údajů?
Poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb elektronických komunikací, což stanovuje zákon č. 127/2005. Pro jejich získání není třeba váš souhlas a není tedy možné jej ani odvolat. Zpracování osobních údajů pro jiné účely (zejména evidenční, kontrolní a marketingové) než stanoví zákon lze souhlas kdykoliv bez omezení odvolat.
Jak lze souhlas odvolat?
Souhlas se zpracování osobních údajů v případech, kdy to nevyžaduje zákon, je možné kdykoliv bez jakéhokoliv omezení písemně odvolat.
Je tak možné učinit zasláním dopisu na korespondenční adresu DCOMP,Buková 3,586 01, Jihlava nebo zasláním e-mailu na adresu info@dcomp.czz autorizované e-mailové adresy uvedené ve vaší smlouvě.
Kdo jsou zpracovatelé osobních údajů?
Zpracovatelem osobních údajů je společnost DCOMP s.r.o a další spolupracující subjekty.
S osobními údaji nakládáme s maximálním důrazem na jejich ochranu, dbáme na to, aby nebyla způsobena žádná újma na osobních či osobnostních právech. Ve vztahu ke spolupracujícím subjektům a dalším třetím stranám přijímáme taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování, či jejich zneužití.
 
www.dcomp.cz
DCOMP s.r.o.
Buková 740/8
Jihlava
IČ: 25586343

info@dcomp.cz
Infolinka: +420 564 404 365
© 2023 www.dcomp.cz